top of page
kaidta_cabin5_rain.JPG

מקדמה וביטולים

בכדי להשלים את הזמנתכם תתבקשו לשלם מקדמה של 50% ממחיר ההזמנה. במקרה של ביטול עד שבועיים לפני התאריך המוזמן המקדמה תוחזר במלואה. במקרה של ביטול בתוך שבועיים מתאריך ההזמנה ועד ליומיים מהתאריך המקדמה לא תוחזר ותחשב כדמי ביטול.  ביטול ביומיים שלפני התאריך המוזמן יחייב תשלום מלא של מחיר ההזמנה.

ביטולים של שתי בקתות או יותר

במקרה של הזמנה של יותר מבקתה אחת יש פחות סיכוי לפצות על הנזק הנגרם מהביטול. במקרה כזה: הזמנה שבוטלה עד 21 יום לפני התאריך המוזמן המקדמה תוחזר במלואה.  במקרה שההזמנה תבוטל בין 7 ל 21 יום לפני תאריך ההזמנה המקדמה תחושב כדמי ביטול ולא תוחזר. ביטול הזמנה שבעה ימים או פחות לפני התאריך המוזמן יחייב תשלום מלא של מחיר ההזמנה.

בכל מקרה של ביטול, אנחנו תמיד משתדלים למלא את הבקתות שבוטלו. במידה ואנו מצליחים לצמצם את הנזק גם דמי הביטול יצומצמו בהתאם.

שינוי בתאריך ההזמנה יחשב כביטול.

bottom of page